ନିମ୍ନ ପ୍ରଶ୍ନ ମାନଙ୍କରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅକ୍ଷର ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ (0ରୁ 9ପଯ୍ୟନ୍ତ) ଅଙ୍କ ବାଛ ;ଯେପରିକି ଦତ୍ତ ସର୍ତ୍ତ ଗୁଡିକର ସତ୍ୟତା ନିରୂପଣ ହୋଇପାରିବ|

Question

ନିମ୍ନ ପ୍ରଶ୍ନ ମାନଙ୍କରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅକ୍ଷର ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ (0ରୁ 9ପଯ୍ୟନ୍ତ) ଅଙ୍କ ବାଛ ;ଯେପରିକି ଦତ୍ତ ସର୍ତ୍ତ ଗୁଡିକର ସତ୍ୟତା ନିରୂପଣ ହୋଇପାରିବ|

1.xy=yx
answer?
2.A×C×AC=CCC
answer?
3.AB-BA=P(A-B)(A>B)
answer? ​

in progress 0
1 month 2021-08-17T20:04:55+00:00 1 Answer 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-17T20:06:18+00:00

  Answer:

  ok

  Step-by-step explanation:

  ..,………………..

Leave an answer

Browse
Browse

18:9+8+9*3-7:3-1*13 = ? ( )