08, ਇੱਕ ਚੱਕਰ ਦਾ ਘੇਰਾ ਕੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਵਿਆਸ 19 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਹੈ। (19 x 19) ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ B. (19 + ) ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ C(19 x ਗ) ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ D.

Question

08, ਇੱਕ ਚੱਕਰ ਦਾ ਘੇਰਾ ਕੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਵਿਆਸ 19 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਹੈ।
(19 x 19) ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ
B. (19 + ) ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ
C(19 x ਗ) ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ
D. ( 5 ) ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ​

in progress 0
Charlie 1 week 2021-09-12T17:49:48+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-12T17:50:59+00:00

  Step-by-step explanation:

  ( – 2)^{2} \div ( – 2)^{8} =(−2)2÷(−2)8=

  Please answer it with methoddiscuss the step to be taken to minimise environmental degradation by industry?. त्रिभुज ABC और NOM त्रिभुजों के ASA

  प्रतिबंध में सर्वांगसम हैं ओर कोण B=कोण 0 एवं

  कोण C = कोण M हैं | BC के बराबर कौन सी भुजा

  होगी? Triangles ABC and NOM triangles

  are congruent under ASA criterian and

  angle B = angle O and angle C = angle M

  Which side will be equal to BC?

  OONwrite the notice not more than 50 – 60 words

  please give answer quickly it’s very urgent

  pls don’t answer if you don’t know please please

  I will follow also

  0
  2021-09-12T17:51:30+00:00

  B option is ur answer....

  please Mark branilest Answer and follow me..

Leave an answer

Browse
Browse

18:9+8+9*3-7:3-1*13 = ? ( )