മറ്റന്നാളുകളുടെ എണ് ൽ കാണുന്നു. മരിച്ചാൽ 1 ശികം വരുന്ന എണ്ണകൾ மெளரி 1) { ൽ അവസാനിക്കുന്ന എണ്ണയികളുടെ മുന്നി (R) 1 ലോ 6 മ

Question

മറ്റന്നാളുകളുടെ എണ്
ൽ കാണുന്നു. മരിച്ചാൽ 1 ശികം വരുന്ന എണ്ണകൾ
மெளரி
1) { ൽ അവസാനിക്കുന്ന എണ്ണയികളുടെ മുന്നി
(R) 1 ലോ 6 മാ അവസാനിക്കുന്ന എണ്ണ സംഖ്യകളുടെ പ്
(2) സമഭുജത്രികോ, സമചതുൽ, സകരുതം എന്നിങ്ങനെ ആ
കുന്ന ജ്യാമിതീയരൂപങ്ങളുടെ അകാലുകളുടെ ആക, പുറകാർന്ന
കളുടെ തുക, ഒരു അകക്കോണിന്റെ അളവി ഒരു പുരോണിൻ്
ആറ് എന്നീ മണികളുടെ ബീജഗണിക്കരും എഴുതുക.
(3) ഈ ചിത്രങ്ങൾ നോക്കുന്നു.
(6
683
ഒരു സമഭുജത്രികോണത്തിന്റെ വശങ്ങളുടെ മധ്യബിന്ദുക്കൾ തോന്
പ്പിച്ചുകിട്ടുന്ന ചെറിയ ത്രികോണം വെട്ടിമാറ്റിയതാണ് ആദ്യത്ത
ചിത്രം. ഇതിലെ മൂന്നു ചുവന്ന ത്രികോണങ്ങളിൽനിന്നും ഇതു പോ
നടുവിലെ ത്രികോണം വെട്ടിമാറ്റിയതാണ് രണ്ടാമത്തെ ചിത്രം. ന
കിയ ഒരിക്കൽകൂടി ചെയ്തതാണ് മൂന്നാം ചിത്രം.
ഓരോ ചിത്രത്തിലും എത്ര ചുവന്ന ത്രികോണങ്ങളുണ്ട്.
ഒന്നും വെട്ടിമാറ്റാത്ത മുഴുവൻ ത്രികോണത്തിന്റെ പരപ്പളവ്
എന്നെടുത്ത്, ഓരോ ചിത്രത്തിലെയും ഒരു ചെറിയ തിരക്
ണത്തിന്റെ പരപ്പളവ് കണക്കാക്കുക.
ഓരോ ചിത്രത്തിലെയും ചുവന്ന ത്രികോണങ്ങളുടെ ആക
പരപ്പളവ് എത്രയാണ്?
(iv) ഇങ്ങനെ തുടർന്നാൽ കിട്ടുന്ന ഈ മൂന്നു ശണികളുടെ
ബീജഗണിതരൂപം എഴുതുക.
സംശണികൾ
മുടെ നീളം 1, 2, 3, 4, … ആയ സമചതുരങ്ങളുടെ ചുറ്റളവുകൾ കണ
പ്പോൾ
1 11 16.​

in progress 0
Jasmine 2 months 2021-10-10T19:01:43+00:00 1 Answer 0 views 0

Answers ( )

    0
    2021-10-10T19:03:22+00:00

    Answer:

    lollokjougxzeyhvxz jbvc

Leave an answer

Browse
Browse

18:9+8+9*3-7:3-1*13 = ? ( )