ਕਿਸੇ ਬਿੰਦੂ ਦੀ ਕੋਟੀ ______ਹੁੰਦੀ ਹੈ।1.ਬਿੰਦੂ ਦਾ x ਨਿਰਦੇਸ਼ ਅੰਕ2.ਬਿੰਦੂ ਦਾ y ਨਿਰਦੇਸ਼ ਅੰਕ 3.ਹਮੇਸਾ਼ ਸਿਰਫ਼​

Question

ਕਿਸੇ ਬਿੰਦੂ ਦੀ ਕੋਟੀ ______ਹੁੰਦੀ ਹੈ।1.ਬਿੰਦੂ ਦਾ x ਨਿਰਦੇਸ਼ ਅੰਕ2.ਬਿੰਦੂ ਦਾ y ਨਿਰਦੇਸ਼ ਅੰਕ 3.ਹਮੇਸਾ਼ ਸਿਰਫ਼​

in progress 0
Margaret 2 weeks 2021-09-04T18:59:58+00:00 1 Answer 0 views 0

Answers ( )

    0
    2021-09-04T19:01:39+00:00

    Answer:

    ਕਿਸੇ ਬਿੰਦੂ ਦੀ ਕੋਟੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਅੰਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ

Leave an answer

Browse
Browse

18:9+8+9*3-7:3-1*13 = ? ( )