1, ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗಲಬ್ಧ ಸಂಖ್ಯೆ ಯಾವುದು? by2/0 9.92 d) 36 a) ಉತ್ತರ:​

Question

1, ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗಲಬ್ಧ ಸಂಖ್ಯೆ ಯಾವುದು?
by2/0
9.92
d) 36
a)
ಉತ್ತರ:​

in progress 0
1 month 2021-08-12T18:43:14+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-12T18:44:48+00:00

  Answer:

  pls write in English. ………

  0
  2021-08-12T18:45:06+00:00

  Answer:

  Not getting your question

Leave an answer

Browse
Browse

18:9+8+9*3-7:3-1*13 = ? ( )