1001 ਤੋਂ ਠੀਕ ਪਹਿਲਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਤਿੰਨ ਪੂਰਨ ਸੰਖਿਆ ਲਿਖੋ

Question

1001 ਤੋਂ ਠੀਕ ਪਹਿਲਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਤਿੰਨ ਪੂਰਨ ਸੰਖਿਆ ਲਿਖੋ

in progress 0
Reagan 2 weeks 2021-09-09T14:16:00+00:00 1 Answer 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-09T14:17:12+00:00

  Answer:

  ਨੋਟ: 1. ਭਾਗ ਉ:ਪ੍ਰਸ਼ਨ 1-8: ਹਰੇਕ ਪ੍ਰਸ਼ਨ 1 ਅੰਕ ਦਾ ਹੈ।

  ਹੈ ।3. ਭਾਗ ਅ:ਪ੍ਰਸ਼ਨ 11-12: ਹਰੇਕ ਪ੍ਰਸ਼ਨ 4 ਅੰਕਾਂ ਦਾ ਹੈ।

  2. ਭਾਗ ਆਪ੍ਰਬਨ 90

  ਭਾਗ-ੳ

  1. ਇੱਕ ਲੇਖ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਦਸ ਹਜਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ?

  FONT]

  2 ਸੀਖਿਆ 2875 ਵਿੱਚ 5 ਦਾ ਸਥਾਨਕ ਮੇਲ ਹੈ।

  ਤੇ ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਸੰਖਿਆ 30 ਨੂੰ ਰੋਮਨ ਅੰਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ

  @ LXX

  4. ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਪੂਰਨ ਸੰਖਿਆ ਹੈ :

  L

  ਸ) ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ।

  5 ਹੋਣ ਲਿਖੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਕਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਸੀਖਿਆ ਹੈ

  5 ਪE BASEB 25

  R

  S

  5. ਹਠ ਲਿਖਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਰਸਾਉਂਦਾ

  ਉD

  7. ਕਿਹੜੀ ਸੀਖਿਆ ਨਾਲ ਕੁ ਚਿਭਾਸ਼ਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ?

  D)

  ਅਸੀਖਿਆ ਈ ਲੇਖ ਭੀਹ ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ ਸਹੀ ਸੀਖਿਆ ਅਕ ਗੁਣ

  ਉਤਰੇOM

  2Boooo

  23030

  2330000

  2 ਸਾਲ 9 ਸਦਰ ਨਗਰ ਦੀ ਨਖਿਆ 35, 47 ਸੀ। ਸਾਲ 2D ਤਕ ਇਹ

  2001 ਵਿੱਚ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਜਨਸੰਖਿਆ ਕਿਨੀ ਸੀ

  10) 1000 ਤੋਂ ਠੀਕ ਪਹਿਲਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਤਿੰਨ ਪੂਰਨ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਲਿਖੋ।

  ਬਗੈਰ ਦੁਹਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਅਕਾਂ 6, 2 , 4 ਅਤੇ 3 ਨੂੰ ਵਰਤ ਕੇ 5 ਅੰਕਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ

  ਸੀਖਿਆ ਦਾ ਕਾਰੋ

  ਆਮ ਨਿਯਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਗੁਣਨਫਲਾਂ ਦਾ ਅੰਦਾਜਾ ਲਗਾਓ

Leave an answer

Browse
Browse

18:9+8+9*3-7:3-1*13 = ? ( )