ਨ ਪਰ ਦੋਬਾਈ ਵਿੱਚ ਸਥਿੜ੍ਹੀ ਉਹਈ ਉਬਾਅਣਜੀਥਾਈਵੰਬਈ ਜਬਈ​

Question

ਨ ਪਰ ਦੋਬਾਈ ਵਿੱਚ ਸਥਿੜ੍ਹੀ
ਉਹਈ ਉਬਾਅਣਜੀਥਾਈਵੰਬਈ
ਜਬਈ​

in progress 0
Amaya 2 months 2021-10-10T14:01:49+00:00 1 Answer 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-10T14:03:28+00:00

  Answer:

  Please speak in English

  Step-by-step explanation:

  And mark the brain list

Leave an answer

Browse
Browse

18:9+8+9*3-7:3-1*13 = ? ( )