ਜੇ ਦੋ ਚੱਕਰ ਬਰਾਬਰ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਰਧਵਿਆਸ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ​

Question

ਜੇ ਦੋ ਚੱਕਰ ਬਰਾਬਰ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਰਧਵਿਆਸ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ​

in progress 0
Evelyn 2 months 2021-10-05T03:36:04+00:00 1 Answer 0 views 0

Answers ( )

    0
    2021-10-05T03:37:49+00:00

    Answer:

    Please write it in Hindi or English language

Leave an answer

Browse
Browse

18:9+8+9*3-7:3-1*13 = ? ( )