ਪ੍ਟੀਨ ‌ਕਾਰਬੋਹਾਈਡੇ੍ਟਸ ਵਿਟਾਮਿਨ ਬੀ ਕੈਲਸੀਅਮ ਲਹੂ ਫੇਫੜਿਆ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ​

Question

ਪ੍ਟੀਨ
‌ਕਾਰਬੋਹਾਈਡੇ੍ਟਸ
ਵਿਟਾਮਿਨ ਬੀ
ਕੈਲਸੀਅਮ
ਲਹੂ
ਫੇਫੜਿਆ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ​

in progress 0
Alice 2 months 2021-09-25T07:20:30+00:00 1 Answer 0 views 0

Answers ( )

    0
    2021-09-25T07:22:07+00:00

    25!|tmkgtNF5ekgtskoDbrur

Leave an answer

Browse
Browse

18:9+8+9*3-7:3-1*13 = ? ( )