కొంచెము + ఎన్నడున్ – మీ అవలఁ బోయిన వెన్కవాడు చెన్నఁడు లేదు, మొగము ముందజ వంట మొదలెలేదు, మనవి చెప్పినఁ జేయకునికి యెన్షుడు

Question

కొంచెము +
ఎన్నడున్ –
మీ అవలఁ బోయిన వెన్కవాడు చెన్నఁడు లేదు,
మొగము ముందజ వంట మొదలెలేదు,
మనవి చెప్పినఁ జేయకునికి యెన్షుడు లేదు,
కొదవగా నడుపుట మొదలెలేదు,
చనవిచ్చి చౌక చేసినది యెన్నఁడులేదు,
పదరి హెచ్చించుట మొదలెలేదు,
మెచ్చివచోఁ గొంచె మిచ్చుబెన్నడుఁ లేదు
మొకమిచ్చకపు మెచ్చు
మొదలెలేదు.
తే! మఱియుఁ దొల్లిటి రాజుల మహిమలెన్న
నితడెపో పార్వభౌముఁడ ప్రతిముఁ డవగం
బ్రజలఁ బాలించె పకల దిగ్బాసమాన
కీర్తి విసరుండు పాండవాగ్రేసరుండు. (2)
ಮಂತರು
మణియున్
తొల్లిటి
మహిమలు
న పరాక్రమం
ఎన్నన్
ಇಂರ್ದಮ್​

in progress 0
Hadley 1 month 2021-08-18T08:06:44+00:00 1 Answer 0 views 0

Answers ( )

    0
    2021-08-18T08:07:47+00:00

    Answer:

    ਆ ਕਿ ਲਿਖਿਆ ,,,,,,,,,?????????????????

Leave an answer

Browse
Browse

18:9+8+9*3-7:3-1*13 = ? ( )