ਹੇਠ ਦਿੱਤੀਆ ਭਿੰਨਾ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੀ ਭਿੰਨ ਉਚਿਤ ਭਿੰਨ ਨਹੀ ਹੈ। 2/3, 5/7, 7/4, 1 1/2

Question

ਹੇਠ ਦਿੱਤੀਆ ਭਿੰਨਾ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੀ ਭਿੰਨ ਉਚਿਤ ਭਿੰਨ ਨਹੀ ਹੈ। 2/3, 5/7, 7/4, 1 1/2

in progress 0
Athena 2 months 2021-10-09T19:35:15+00:00 1 Answer 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-09T19:36:35+00:00

  Answer:

  2/3

  Step-by-step explanation:

  hope it help u I am only guess

Leave an answer

Browse
Browse

18:9+8+9*3-7:3-1*13 = ? ( )