2/3, 5/7, 7/4, 1/2 ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਿਹੜੀ ਭਿੰਨ ਉੱਚਿਤ ਭਿੰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ

Question

2/3, 5/7, 7/4, 1/2 ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਿਹੜੀ ਭਿੰਨ ਉੱਚਿਤ ਭਿੰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ

in progress 0
3 weeks 2021-10-04T14:56:40+00:00 1 Answer 0 views 0

Answers ( )

    0
    2021-10-04T14:58:19+00:00

    Answer:

    maybe the answer is 2

Leave an answer

Browse
Browse

18:9+8+9*3-7:3-1*13 = ? ( )