જો x+2 એ આપેલ બહુપદી xx +ax +2 b નો અવયવ હોય તથા a+ b=4 હોય તોa અને b શોધો.​

Question

જો x+2 એ આપેલ બહુપદી xx +ax +2 b નો અવયવ હોય તથા a+ b=4 હોય તોa અને b શોધો.​

in progress 0
Madelyn 1 month 2021-08-14T12:25:23+00:00 1 Answer 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-14T12:27:14+00:00

  Answer:

  Which language is this language

  Step-by-step explanation:

  please mark me in brainlist please plz plz plz plz plz plz

Leave an answer

Browse
Browse

18:9+8+9*3-7:3-1*13 = ? ( )