മിനിറ്റ്ചിയും മണിക്കൂർ സൂചിയും തമ്മിൽ 20 ഡിഗ്രി കോണളവ് വരുന്ന ഏതെങ്കിലും ഒരു സമയം വരുന്നഎഴുതുക

Question

മിനിറ്റ്ചിയും മണിക്കൂർ സൂചിയും തമ്മിൽ 20 ഡിഗ്രി കോണളവ് വരുന്ന ഏതെങ്കിലും ഒരു സമയം വരുന്നഎഴുതുക

in progress 0
Audrey 3 weeks 2021-09-11T05:27:04+00:00 1 Answer 0 views 0

Answers ( )

    0
    2021-09-11T05:28:41+00:00

    Answer:

    कॉवकमुमहवचल लगनबदिही्तर. मूगंूदम वुंंपमन ूनेि हॉमबंम नीॉ%. बमंबिम नंंूॉॉूं

Leave an answer

Browse
Browse

18:9+8+9*3-7:3-1*13 = ? ( )