அன்பார்ந்த தமிழ் நெஞ்சங்களுக்கு வணக்கம்​

Question

அன்பார்ந்த தமிழ் நெஞ்சங்களுக்கு வணக்கம்​

in progress 0
Katherine 2 weeks 2021-09-04T17:46:49+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-04T17:48:11+00:00

  Step-by-step explanation:

  வணக்கம் அக்கா

  நீங்கள் நலமா?

  0
  2021-09-04T17:48:18+00:00

  Answer:

  vanakkam friend please mark me as an brainlist and follow me

Leave an answer

Browse
Browse

18:9+8+9*3-7:3-1*13 = ? ( )