கிளியே பேசு என்பது எந்த வெற்றுமையை சார்ந்தது​

Question

கிளியே பேசு என்பது எந்த வெற்றுமையை சார்ந்தது​

in progress 0
Sadie 4 weeks 2021-08-16T13:15:29+00:00 1 Answer 0 views 0

Answers ( )

    0
    2021-08-16T13:17:13+00:00

    Answer:

    <!DOCTYPE html><html><head><style>#grad1 {height: 200px;background-color: red; /* For browsers that do not support gradients */background-image: linear-gradient(to right, red, orange, yellow, green, blue, indigo, violet); /* Standard syntax (must be last) */}</style></head><body><div id="grad1" style="text-align:center;margin:auto;color:White;font-size:30px;font-weight:bold"> HELLO</div></body></html>ᴰˢ᭄꧁ ⓇⓊⓅⒶⓎⒶⓃ

Leave an answer

Browse
Browse

18:9+8+9*3-7:3-1*13 = ? ( )