ਅਧਿਆਪਕ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੀ ਵਰਣਮਾਲਾ ਕਾਪੀ ਉਪਰ ਲਿਖਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਫਿਰ ਇਸ ਵਰਣਮਾਲਾ ਨੂੰ ਸਮਤਲ ਦਰਪਣ ਵਿਚ ਦੇਖ ਕੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਆਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ ​

Question

ਅਧਿਆਪਕ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੀ ਵਰਣਮਾਲਾ ਕਾਪੀ ਉਪਰ ਲਿਖਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਫਿਰ ਇਸ ਵਰਣਮਾਲਾ ਨੂੰ ਸਮਤਲ ਦਰਪਣ ਵਿਚ ਦੇਖ ਕੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਆਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ ​

in progress 0
Elliana 1 month 2021-08-20T19:59:21+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-20T20:01:07+00:00

  Answer:

  Which language is this ??

  0
  2021-08-20T20:01:13+00:00

  Answer:

  hlo…….. which language is it…

Leave an answer

Browse
Browse

18:9+8+9*3-7:3-1*13 = ? ( )