ઉનાળામાં છત પર છંટકાવ માટે અન્ય પ્રવાહીને બદલે પાણીનો ઉપયોગ શા માટે કરવામાં આવે છે?​

Question

ઉનાળામાં છત પર છંટકાવ માટે અન્ય પ્રવાહીને
બદલે પાણીનો ઉપયોગ શા માટે કરવામાં આવે છે?​

in progress 0
Amelia 1 month 2021-08-18T06:39:04+00:00 1 Answer 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-18T06:40:04+00:00

  Answer:

  ☺️

  Step-by-step explanation:

  plz..

  Can you write in hindi ??

  Don’t know this language.

Leave an answer

Browse
Browse

18:9+8+9*3-7:3-1*13 = ? ( )