ప్రతి వాస్తవ సంఖ్య ఒక కరణీయ సంఖ్య అవుతుందా…?​

Question

ప్రతి వాస్తవ సంఖ్య ఒక కరణీయ సంఖ్య అవుతుందా…?​

in progress 0
Eden 3 weeks 2021-08-23T01:00:47+00:00 1 Answer 0 views 0

Answers ( )

    0
    2021-08-23T01:02:12+00:00

    Answer:

    Kya likha h ye………..

Leave an answer

Browse
Browse

18:9+8+9*3-7:3-1*13 = ? ( )