વિભાગ 3 નીચે આપેલા પ્રશ્નોના ઉત્તર માંગ્યા મુજબ જવાબ લખો. (પ્રત્યેકના 2 ગુણ) પX 6 સિંધુ સંસ્કૃતિના સર્જક વિશે માહિતી આપો.

Question

વિભાગ 3
નીચે આપેલા પ્રશ્નોના ઉત્તર માંગ્યા મુજબ જવાબ લખો. (પ્રત્યેકના 2 ગુણ)
પX 6
સિંધુ સંસ્કૃતિના સર્જક વિશે માહિતી આપો.

in progress 0
Athena 1 month 2021-08-17T09:29:47+00:00 1 Answer 0 views 0

Answers ( )

    0
    2021-08-17T09:31:16+00:00

    Answer:

    bhai ye urdu bhasha h……….

Leave an answer

Browse
Browse

18:9+8+9*3-7:3-1*13 = ? ( )