3/5 ਅਤੇ 4/5 ਵਿਚਕਾਰ___ਪਰਿਮੇਯ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ​

Question

3/5 ਅਤੇ 4/5 ਵਿਚਕਾਰ___ਪਰਿਮੇਯ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ​

in progress 0
Ariana 2 months 2021-10-05T03:15:23+00:00 1 Answer 0 views 0

Answers ( )

    0
    2021-10-05T03:16:36+00:00

    Answer:

    Please write it in Hindi or English language

Leave an answer

Browse
Browse

18:9+8+9*3-7:3-1*13 = ? ( )