3.75 നേ നിളമപള്ളവരവരയ്ക്കണെമെങ്കിൽ നാം എത്ര CM നിളമുള്ള വരയുടെ സമഭാജിയാണ് വരയ്ക്കക്കുക

Question

3.75 നേ നിളമപള്ളവരവരയ്ക്കണെമെങ്കിൽ നാം എത്ര CM നിളമുള്ള വരയുടെ സമഭാജിയാണ് വരയ്ക്കക്കുക

in progress 0
Rylee 3 weeks 2021-08-20T03:19:28+00:00 1 Answer 0 views 0

Answers ( )

    0
    2021-08-20T03:21:27+00:00

    Answer:

    Say in english………….

Leave an answer

Browse
Browse

18:9+8+9*3-7:3-1*13 = ? ( )