ਅਭਿਆਸ 31 1. ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅਧਿਐਨ ਮੇਜ਼ ਤੇ ਰੱਖੇ ਟੇਬਲ ਲੈਂਪ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਕਿਸ ਤਰਾਂ ਦੱਸੋਗੇ ? ​

Question

ਅਭਿਆਸ 31
1. ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅਧਿਐਨ ਮੇਜ਼ ਤੇ ਰੱਖੇ ਟੇਬਲ ਲੈਂਪ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਕਿਸ
ਤਰਾਂ ਦੱਸੋਗੇ ?

in progress 0
Eden 1 week 2021-09-07T07:33:46+00:00 1 Answer 0 views 0

Answers ( )

    0
    2021-09-07T07:35:25+00:00

    MARK ME AS BRAINLISTMARK ME AS BRAINLISTMARK ME AS BRAINLISTMARK ME AS BRAINLISTMARK ME AS BRAINLISTMARK ME AS BRAINLIST

Leave an answer

Browse
Browse

18:9+8+9*3-7:3-1*13 = ? ( )