ਅਭਿਆਸ 31 1. ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅਧਿਐਨ ਮੇਜ਼ ‘ਤੇ ਰੱਖੇ ਟੇਬਲ ਲੈਂਪ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਕਿਸ ਤਰਾਂ ਦੱਸੋਗੇ ? ਤੇ ਮ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਤੇ​

Question

ਅਭਿਆਸ 31
1. ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅਧਿਐਨ ਮੇਜ਼ ‘ਤੇ ਰੱਖੇ ਟੇਬਲ ਲੈਂਪ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਕਿਸ
ਤਰਾਂ ਦੱਸੋਗੇ ?
ਤੇ ਮ
ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਤੇ​

in progress 0
Nevaeh 3 weeks 2021-09-07T07:01:45+00:00 1 Answer 0 views 0

Answers ( )

    0
    2021-09-07T07:03:20+00:00

    sorry dost,I don’t understand the language

    so I’m extremely sorry

Leave an answer

Browse
Browse

18:9+8+9*3-7:3-1*13 = ? ( )