ਇਕ ਦੋ ਘਾਤੀ ਬਹੁਪਦ ਪਤਾ ਕਰੋ। ਜਿਸਦੇ ਸ਼ਿਫਰਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਅਤੇ ਗੁਣਨਫਲ ਕਰਮਾਵਾਰ 4,1ਹੋਵੇ

Question

ਇਕ ਦੋ ਘਾਤੀ ਬਹੁਪਦ ਪਤਾ ਕਰੋ। ਜਿਸਦੇ ਸ਼ਿਫਰਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਅਤੇ ਗੁਣਨਫਲ ਕਰਮਾਵਾਰ 4,1ਹੋਵੇ

in progress 0
Caroline 3 weeks 2021-11-07T00:21:53+00:00 1 Answer 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-07T00:23:36+00:00

  Answer:

  plz Mark me has the barinest

  write your question in English

  and follow me for quick response

Leave an answer

Browse
Browse

18:9+8+9*3-7:3-1*13 = ? ( )