4.ఈ క్రింది సంఖ్యల kaసాగును గుnijaలు రాయడం ద్వారా కనుగొనండి 4,8​

Question

4.ఈ క్రింది సంఖ్యల kaసాగును గుnijaలు రాయడం ద్వారా
కనుగొనండి
4,8​

in progress 0
Bella 3 weeks 2021-09-04T02:02:56+00:00 1 Answer 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-04T02:03:57+00:00

  Answer:

  5,10,15,20 answer

  Step-by-step explanation:

  hope it helps you

Leave an answer

Browse
Browse

18:9+8+9*3-7:3-1*13 = ? ( )