( 5) એક અપૂર્ણાકના અંશ અને છેદ બંનેમાં 2 ઉમેરતાં તે બને છે. જો અપૂર્ણાકના અંશ અને છેદ બંનેમાં 3 ઉમેરતાં તે બને, તો તે અપૂર્ણ

Question

( 5) એક અપૂર્ણાકના અંશ અને છેદ બંનેમાં 2 ઉમેરતાં તે
બને છે. જો અપૂર્ણાકના અંશ અને છેદ બંનેમાં 3
ઉમેરતાં તે બને, તો તે અપૂર્ણાંક શોધો.
11
5
6​

in progress 0
Elliana 3 weeks 2021-09-09T04:30:07+00:00 1 Answer 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-09T04:31:19+00:00

  Answer:

  sorry I did not understand the language

  Step-by-step explanation:

  please please type in English ok

Leave an answer

Browse
Browse

18:9+8+9*3-7:3-1*13 = ? ( )