ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬನ ವೇತನವನ್ನು 50% ತಗ್ಗಿಸಲಾಗಿದ್ದು ಮತ್ತು ಪುನಃ ತಗ್ಗಿಸಿದ ವೇಗವನ್ನು 50% ಹೆಚ್ಚಿಸಲಾಯಿತು. ಅವನ ನಷ್ಟವೆಷ್ಟು?​

Question

ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬನ ವೇತನವನ್ನು 50% ತಗ್ಗಿಸಲಾಗಿದ್ದು ಮತ್ತು
ಪುನಃ ತಗ್ಗಿಸಿದ ವೇಗವನ್ನು 50% ಹೆಚ್ಚಿಸಲಾಯಿತು.
ಅವನ ನಷ್ಟವೆಷ್ಟು?​

in progress 0
Amelia 3 weeks 2021-11-07T09:58:54+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-07T10:00:38+00:00

  Answer:

  Decrease is 50% that is -50 and Increase is 50% that is +50 ; hence

  Change = -50+50+{(-50 * +50)/100} %

  = -250/100 %

  = -25 %

  Impact is -ve

  hence loss = 25%

  0
  2021-11-07T10:00:38+00:00

  Answer:

  what language is this smh

Leave an answer

Browse
Browse

18:9+8+9*3-7:3-1*13 = ? ( )