ഒരു കാരിൻ്റെ നമ്പർ തുടർച്ചയായ നാ ലക്കങ്ങളാണ് ആദ്യത്തെയും അവസാനത്തെയും അക്കങ്ങളുടെ തുക 9 ആയാൽ തമ്പർ കണ്ടു പിടിക്കുക​

Question

ഒരു കാരിൻ്റെ നമ്പർ തുടർച്ചയായ നാ ലക്കങ്ങളാണ് ആദ്യത്തെയും അവസാനത്തെയും അക്കങ്ങളുടെ തുക 9 ആയാൽ തമ്പർ കണ്ടു പിടിക്കുക​

in progress 0
Piper 4 weeks 2021-08-23T00:15:36+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-23T00:16:41+00:00

  Answer:

  idk this lang tnx Dr free points

  0
  2021-08-23T00:16:46+00:00

  Step-by-step explanation:

  A hobby is a regular activity done for enjoyment, typically during one’s leisure time, not professionally and not for pay. Hobbies include collecting themed items and objects, engaging in creative and artistic pursuits, playing sports, or pursuing other amusements.

Leave an answer

Browse
Browse

18:9+8+9*3-7:3-1*13 = ? ( )