920 {, 800 = 1, 120 ಈ ಬಡ್ಡಿಯು 7. 800ಕ್ಕೆ 3 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ದೊರೆತಿದೆ. PTR 100 ಈ ಸೂತ್ರವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು, R = 100 XI

Question

920
{, 800 = 1, 120
ಈ ಬಡ್ಡಿಯು 7. 800ಕ್ಕೆ 3 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ದೊರೆತಿದೆ.
PTR
100
ಈ ಸೂತ್ರವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು, R =
100 XI
PXT
100 X 120
800 X 3
= 5%
ಹೀಗೆ ಮೂಲತಃ ಬಡ್ಡಿಯ ದರ 5% ಬಡ್ಡಿಯ ದರವನ್ನು 3% ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದಾಗ, ಹೊಸ ಬಡ್ಡಿಯ
= 5% + 3% = 8%. ಅಸಲು P = 1, 800 ಮತ್ತು ಅವಧಿ T = 3 ವರ್ಷಗಳು.
PTR 800X3X8
ದ್ದರಿಂದ, I
= 192.
100
100

ಹೊಸ ಮೊತ್ತ = 7. 800 + , 192 = 1, 992.
ಅಭ್ಯಾಸ 4.5
7. 2,500ಕ್ಕೆ ಸಾಲಿಯಾನ ಶೇಕಡಾ 64 ರಂತೆ 4 ವರ್ಷಗಳಿಗೆ ಆಗುವ ಸರಳ ಬಡ್ಡಿಯನ್ನು
ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ.​

in progress 0
Kylie 1 month 2021-08-17T19:50:16+00:00 1 Answer 0 views 0

Answers ( )

    0
    2021-08-17T19:51:37+00:00

    Answer:

    I don’t understand what are you telling

Leave an answer

Browse
Browse

18:9+8+9*3-7:3-1*13 = ? ( )