ਹੇਠ ਲਿਖਿਆ ਵਿਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਸਮਾਂਤਰ ਚਤੁਰਭੁਜ ਹੈ।(a)ਵਰਗ (b)ਸਮਚਤੁਰਭੁਜ (c)ਆਇਤ(d)ਸਮਲੰਬ ਚਤੁਰਭੁਜ

Question

ਹੇਠ ਲਿਖਿਆ ਵਿਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਸਮਾਂਤਰ ਚਤੁਰਭੁਜ ਹੈ।(a)ਵਰਗ (b)ਸਮਚਤੁਰਭੁਜ (c)ਆਇਤ(d)ਸਮਲੰਬ ਚਤੁਰਭੁਜ

in progress 0
Liliana 1 month 2021-09-21T23:06:39+00:00 1 Answer 0 views 0

Answers ( )

    0
    2021-09-21T23:08:26+00:00

    Answer:

    ਸਮਚਤੁਰਭੁਜ ਸਮਾਂਤਰ ਚਤਰਭੁਜ ਏ।

Leave an answer

Browse
Browse

18:9+8+9*3-7:3-1*13 = ? ( )