Cosec^2( a+b) – sin^2(a-b) +sin^2(2a-b)=, then find the value of sin(a-b)

Question

Cosec^2( a+b) – sin^2(a-b) +sin^2(2a-b)=, then find the value of sin(a-b)

in progress 0
Josie 10 months 2021-08-11T13:38:53+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-11T13:39:56+00:00

  Answer:

  1. sjufscxigdyoslspdhxn jgpuflspydyeyigdvzlvlfnotvsvwlvsraw4cw5cksc5svpcgne6v5pvpv tho what l6pv5uvjdgsltarwjgsgjstcwt ei vyiyjgstiwysj5s.veuetsvyieyosuosykxjls4uhdtusytstlsyltsmgxgkskhstkaktsgkstsiydyowydtw5syr5idustisoytatisykaraoydtatishtuaykshlcjGkz2chlxjjxhlzj soyedtjwlhslraltzhatkagsus0ys

  Step-by-step explanation:

  vmItsoysffarisyvmItsoysffarisyks59aoysptwriarwi5woyeew5iqywdykestwtyeeyoweytuitipfujeosykTjatstjarsytatjsgatkatkarurw5owysysysyleypwystwtstwt5wwt5ww6wyywtowtsiyuttejwtssyatnwyieyoeyodysyosylsyotsyo

  fjn mfysgkshck

  0
  2021-08-11T13:40:33+00:00

  Answer:

  shsjdksjjeehjdgagahsgfkjdf

Leave an answer

Browse
Browse

18:9+8+9*3-7:3-1*13 = ? ( )