યોગ્ય ગુણધર્મનો ઉપયોગ કરી કિંમત શોધો. (i) 3 x 3 + 8 | (i) 2 X​

Question

યોગ્ય ગુણધર્મનો ઉપયોગ કરી કિંમત શોધો.
(i) 3 x 3 + 8 | (i) 2
X​

in progress 0
Ayla 5 months 2021-12-13T03:38:44+00:00 1 Answer 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-12-13T03:40:05+00:00

  Answer:

  answer:17

  3×3+8

  9+8

  =17

Leave an answer

Browse
Browse

18:9+8+9*3-7:3-1*13 = ? ( )