ഞാൻ ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്ന ലാംഗ്വേജ് ഏതാണ് എന്ന് പലരും ചോദിച്ചിരുന്നു ആൻസർ malayalam ​

Question

ഞാൻ ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്ന ലാംഗ്വേജ് ഏതാണ് എന്ന് പലരും ചോദിച്ചിരുന്നു ആൻസർ malayalam ​

in progress 0
Iris 2 weeks 2021-09-04T02:49:25+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-04T02:50:42+00:00

  Answer:

  enikk ariyam Malayalam

  NJAN ORU MALAYAALIYA NINGAL EVIDUNNA

  NJAN PALAKKAD

  ooh kasarkod aanu le ippazha bio kande

  0
  2021-09-04T02:51:11+00:00

  Answer:

  അതാണ് മലയാളി i like you

  Step-by-step explanation:

  മാർക്ക്‌ me brainliet

Leave an answer

Browse
Browse

18:9+8+9*3-7:3-1*13 = ? ( )