One of the following is a rational number, identify; O 1/12 O 6+74 O v3/15 O 13+13​

Question

One of the following is a rational number,
identify;
O 1/12
O
6+74
O v3/15
O
13+13​

in progress 0
Iris 1 week 2021-09-12T16:47:26+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-12T16:48:47+00:00

  Drop a pebble in the water

  0
  2021-09-12T16:49:10+00:00

  ɧƖƠ ⱮĄɬƐ ŲԄƐ ĄИʂΩƐ ıʂ

  1/12 ıʂ۷Ą ԄĄɬıƠИĄƖ ИŲⱮBƐԄ

  ɧƐƖ℘ʂ Ų ⱮĄԄҚ ⱮƐ↖(^▽^)↗

Leave an answer

Browse
Browse

18:9+8+9*3-7:3-1*13 = ? ( )