p(x) = x5 – 4×3 + x2 +3x +1 g(x)= x3-3x+1 by long division method plz answer ​

Question

p(x) = x5 – 4×3 + x2 +3x +1 g(x)= x3-3x+1 by long division method
plz answer

in progress 0
Quinn 3 weeks 2021-11-07T10:50:17+00:00 1 Answer 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-07T10:51:31+00:00

  Answer:

  ykfdiydrutuyetyetireyiyirpujllgfkgduuysrhsjxhk

  Step-by-step explanation:

  kkdiryiyrwiyrypiyioulyilhkgkfkfxjcncmmvncxhhhdhsshatywaywqturyytooyilgflfgkgxkgxjfz cchhrgtgyjtktktkglfkmsmazbvzxccgdhsejmemsmsnsbdgddgsbnsjshegsvd

Leave an answer

Browse
Browse

18:9+8+9*3-7:3-1*13 = ? ( )