ਜੇਕਰ p(x)=ax2+bx+c ਇੱਕ ਦੋ ਘਾਤੀ ਬਹੁਪਦ ਹੈ ਤਾC/a ਦਾ p(x) ਦੇ ਸ਼ਿਅਰਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਸੰਬੰਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ​

Question

ਜੇਕਰ p(x)=ax2+bx+c ਇੱਕ ਦੋ ਘਾਤੀ ਬਹੁਪਦ ਹੈ ਤਾC/a ਦਾ p(x) ਦੇ ਸ਼ਿਅਰਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਸੰਬੰਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ

in progress 0
Sarah 2 weeks 2021-09-10T11:56:08+00:00 1 Answer 0 views 0

Answers ( )

    0
    2021-09-10T11:57:49+00:00

    Answer:

    Yah Konsi language h pls mark as brainliest

Leave an answer

Browse
Browse

18:9+8+9*3-7:3-1*13 = ? ( )